Terug
  Algemene voorwaarden Landbouwmarktplaats.nl
  ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 ACCOUNT: DE KLANTENNAAM WAARMEE DE KLANT ZICH AANMELDT BIJ LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

1.2 ACCOUNTGEGEVENS: DE GEGEVENS DIE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL VERZAMELT EN BEWAART OM REKENINGEN TE KUNNEN VERSTUREN AAN DE KLANT

1.3 E-MAIL ADRES: EEN OP NAAM VAN DE KLANT GESTELDE ADRESCODE, VOOR HET UITWISSELEN VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN VIA HET INTERNET

1.4 KLANT: DE PARTIJ DIE MET LANDBOUWMARKTPLAATS.NL EEN OVEREENKOMST HEEFT GESLOTEN

1.5 ADVERTENTIE: ADVERTENTIE RUIMTE DIE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL AAN EEN KLANT TER BESCHIKKING STELT

1.6 OVEREENKOMST: DE OVEREENKOMST TUSSEN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL EN EEN KLANT OP GROND WAARVAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL EEN ADVERTENTIE TEN BEHOEVE VAN DE KLANT PLAATST OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

1.7 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL: LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

1.8 WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL: EEN OF MEER GEINTEGREERDE INTERNETPAGINA'S

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEN VOOR IEDERE ANBIEDING EN OVEREENKOMST TUSSEN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL EN EEN KLANT, VOOR ZOVER DOOR PARTIJEN NIET UITDRUKKELIJK VAN DEZE VOORWAARDEN SCHRIFTELIJK IS AFGEWEKEN

2.2 ALLE DOOR LANDBOUWMARKTPLAATS.NL GEDANE AANBIEDINGEN ZIJN VRIJBLIJVEND. EEN OVEREENKOMST KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT EEN DOOR EEN ASPIRANT-KLANT TOEGEZONDEN AANVRAAGFORMULIER VOLLEDIG IS INGEVULD EN ACCOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL. NA AANVAARDING VAN HETAANBOD DOOR DE ASPIRANT-KLANT IS ONVERWIJLDE HERROEPING DOOR
LANDBOUWMARKTPLAATS.NL MOGELIJK. DOOR HERROEPING KOMT GEEN OVEREENKOMST TOT STAND EN IS LANDBOUWMARKTPLAATS.NL GEHOUDEN AL HET GEEN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL REEDS HEEFT ONTVANGEN AAN DE KLANT TERUG TE BETALEN. LANDBOUWMARKTPLAATS.NL KAN EEN ASPIRANT-KLANT OM HAAR MOVERENDE REDENEN WEIGEREN

2.3 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL IS TEN ALLE TIJDE GERECHTIGD DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN. WIJZIGINGEN WORDEN EEN (1) MAAND NA BEKENDMAKING OP DE WIJZE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11.2 VAN KRACHT

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL
3.1 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL SPANT ZICH ALS EEN GOED DIENSTVERLENER IN ZORG TE DRAGEN VOOR:
- HET CORRECT WEERGEVEN VAN DE ADVERTENTIES OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL
- DE BEVEILIGING VAN GEGEVENS DIE OPGESLAGEN WORDEN

3.2 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL KAN ECHTER NIET GARANDEREN DAT LANDBOUWMARKTPLAATS.NL ONBELEMMERD OP HET INTERNET TE BEZOEKEN IS

3.3 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL ONTHOUDT ZICH VAN HET INZIEN VAN PERSOONLIJKE E-MAIL EN/OF BESTANDEN VAN KLANTEN EN STELT DEZE NIET TER BESCHIKKING VAN DERDEN, TENZIJ LANDBOUWMARKTPLAATS.NL HIERTOE KRACHTENS DE WET OF EEN GERECHTELIJKE UITSPRAAK VERPLICHT IS, LANDBOUWMARKTPLAATS.NL HEEFT DIT BELEID NADER OMSCHREVEN IN EEN PRIVACYVERKLARING. DEZE VERKLARING STAAT TE LEZEN OP DE WEBSITE VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
4.1 DE KLANT ZAL ZORG DRAGEN VOOR EEN CORRECTE AANLEVERING VAN GEGEVENS NODIG VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

4.2 HET IS DE KLANT NIET TOEGESTAAN INBREUK TE PLEGEN OP AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE WERKEN OF HET ANDERSZINS HANDELEN IN STRIJD MET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN

4.3 DE KLANT GEEFT BIJ DEZE TOESTEMMING AAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL ZIJN OF HAAR PERSOONSGEGEVENS OP TE NEMEN IN DE PERSOONS REGISTRATIE VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL WELKE BENODIGD IS VOOR HAAR ADMINISTRATIE EN BEHEERSTAKEN

4.4 DE KLANT KAN EEN VERZOEK DOEN TOT VERWIJDERING VAN DE ADVERTENTIE VAN DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DOOR MIDDEL VAN E-MAIL. HET E-MAIL ADRES MOET OVEREENKOMEN MET HET E-MAILADRES WELKE IS GEBRUIKT BIJ AANLEVEREN ADVERTENTIE. NA CONTROLE VERWIJDERT LANDBOUWMARKTPLAATS.NL BINNEN 5 WERKDAGEN KOSTENLOOS DE ADVERTENTIE VAN DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE IN DE RUIMSTE ZIN VAN DE KLANT, TENZIJ DEZE SCHADE IS VEROORZAAKT DOOR GROVE SCHULD OF OPZET VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL. MET NAME IS LANDBOUWMARKTPLAATS.NL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET OF HET GEVOLG IS VAN: ONDERBREKING IN, OF BLOKKERINGEN VAN TOEGANG TOT DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL.

5.2 DE KLANT DIE HANDELT IN STRIJD MET ZIJN OF HAAR VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS AANSPRAKELIJK VOOR ALLE DAAR UIT VOOR LANDBOUWMARKTPLAATS.NL VOORTVLOEIENDE SCHADE.

5.3 DE KLANT VRIJWAART LANDBOUWMARKTPLAATS.NL TEGEN ALLE AANSPRAKEN VAN DERDEN TERZAKE VAN SCHADE OF ANDERSZINS, OP ENIGERLEI WIJZE ONTSTAAN DOOR DE ADVERTENTIE VAN DE KLANT OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL, OF HET NIET NAKOMEN VAN DE KLANT VAN ZIJN OF HAAR VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

5.4 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL IS GERECHTIGD ZONDER ENIGE AANKONDIGING DE ADVERTENTIE VAN DE KLANT TE VERWIJDEREN VAN DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL, INDIEN EN ZO LANG DE KLANT HANDELT IN STRIJD MET HET GESTELDE IN DE ARTIKELEN 4.1 TOT EN MET 4.3

ARTIKEL 6 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DIENSTEN
6.1 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL BIEDT AAN DE KLANT VOOR DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST DE MOGELIJKHEID EEN ADVERTENTIE TE PLAATSEN OP DE WEBSITE VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL

ARTIKEL 7 KLACHTEN
7.1 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL NEEMT SLECHTS KLACHTEN IN BEHANDELING VOOR ZOVER DE KLACHTEN BETREKKING HEBBEN OP LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DIENSTEN EN/OF GEDRAGINGEN OF HANDELINGEN VAN KLANTEN

7.2 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL SPANT ZICH IN KLACHTEN OMTRENT LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DIENSTEN ZO GOED MOGELIJK TE BEHANDELEN EN TOT VERBETERING VAN DE LANDBOUWMARKTPLAAT.NL DIENSTEN TE KOMEN. DE KLANT KAN EEN VOLLEDIGE EN DUIDELIJK OMSCHREVEN KLACHT PER E-MAIL MELDEN BIJ LANDBOUWMARKTPLAATS.NL. DE KLACHT WORDT, INDIEN MOGELIJK BINNEN 5 WERKDAGEN NA
ONTVANGST IN BEHANDELING GENOMEN. KLANT WORDT DAARVAN, INDIEN MOGELIJK BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST VAN DE KLACHT OP DE HOOGTE GESTELD

7.3 HET INDIENEN VAN EEN KLACHT LAAT DE OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT ONVERLET

ARTIKEL 8 BEHEER VAN DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL
8.1 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL IS GERECHTIGD ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL (TIJDELIJK) BUITEN GEBRUIK TE STELLEN OF HET GEBRUIK ERVAN TE BEPERKEN VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS VOOR HET REDELIJKERWIJS BENODIGDE ONDERHOUD OF VOOR NOODZAKELIJKE DOOR LANDBOUWMARKTPLAATS.NL TE VERICHTEN AANPASSINGEN OF VERBETERINGEN AAN DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL, ZONDER DAT HIERDOOR EEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING VAN DE KLANT JEGENS LANDBOUWMARKTPLAATS.NL ONTSTAAT

ARTIKEL 9 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
9.1 DE OVEREENKOMST WORDT STEEDS AANGEGAAN VOOR DE IN DE OVEREENKOMST BEPAALDE TERMIJN

ARTIKEL 10 ONTBINDING
10.1 INDIEN DE KLANT NIET, NIET BEHOORLIJK OF NIET TIJDIG VOLDOET AAN ENIGE UIT EEN MET LANDBOUWMARKTPLAATS.NL GESLOTEN OVEREENKOMST OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING, DAN WEL INDIEN HET AAN ERNSTIGE TWIJFEL ONDERHEVIG IS OF DE KLANT IN STAAT IS AAN ZIJN OF HAAR CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN JEGENS LANDBOUWMARKTPLAATS.NL TE VOLDOEN, IS LANDBOUWMARKTPLAATS.NL GERECHTIGD ZONDER IN GEBREKESTELLING OF RECHTERLIJKE TUSSENKOMST, DE OVEREENGEKOMEN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DIENST(EN) OP TE SCHORTEN, HETZIJ DE OVEREENKOMST GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ONTBINDEN, ZULKS ZONDER DAT LANDBOUWMARKTPLAATS.NL TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING GEHOUDEN ZAL ZIJN EN ONVERMINDERD DE AAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL VERDER TOEKOMENDE RECHTEN

10.2 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL IS BEVOEGD ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING OF RECHTERLIJKE TUSSENKOMST DE OVEREENKOMST MET ONMIDDELIJKE INGANG TE ONTBINDEN EN DE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DIENSTEN TE STAKEN INDIEN DE KLANT:

- AAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL VALSE EN/OF VERKEERDE PERSOONSGEGEVENS HEEFT DOORGEGEVEN;
- NAGELATEN HEEFT JUISTE GEGEVENS OF WIJZIGINGEN DOOR TE GEVEN;
- DE OVEREENKOMST ONDER VALSE VOORWENDSELEN IS AANGEGEAAN;
- IN STRIJD HANDELT MET ARTIKEL 4.1 TOT EN MET 4.4
- IN STAAT VAN FAILLISSEMENT IS VERKLAARD OF ZELF EEN AANVRAAG TOT FAILLIETVERKLARING HEEFT INGEDIEND;
- SURSEANCE VAN BETALING HEEFT AANGEVRAAGD;
- ONDER CURATELE OF BEWIND IS GESTELD OF IS ONTBONDEN.

ARTIKEL 11 PRIJZEN
11.1 DE KLANT IS AFHANKELIJK VAN DE TE LEVEREN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL DIENST(EN) EEN VERGOEDING VERSCHULDIGD. ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

11.2 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL IS TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD DE HOOGTE VAN DE VERGOEDINGEN EN OVERIGE KOSTEN TE WIJZIGEN. DE WIJZIGINGEN WORDEN UITERLIJK TWEE (2) MAANDEN VOORDAT ZIJ VAN KRACHT WORDEN BEKEND GEMAAKT OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL. DE KLANT DIE ZICH NIET KAN VERENIGEN MET DEZE
WIJZIGINGEN IS BEVOEGD, IN AFWIJKING VAN ART.9.1, TOT HET TIJDSTIP VAN INWERKINGTREDING VAN DE WIJZIGING, DE OVEREENKOMST PER DE DATUM WAAROP DE WIJZIGINGEN INGAAN, OP TE ZEGGEN

ARTIKEL 12 BETALING
12.1 DE AAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN DIENEN BIJ VOORUITBETALING TE WORDEN VOLDAAN. DE KLANT IS VERPLICHT BINNEN VEERTIEN (14) DAGEN NA FACTUURDATUM HET VERSCHULDIGDE TE BETALEN

12.2 INDIEN DE KLANT NIET BINNEN DE TERMIJN VAN ART.12.1 BETAALD ZAL DE ADVERTENTIE NIET OP DE WEBSITE LANDBOUWMARKTPLAATS.NL WORDEN GEPLAATST, EN VERKEERT HIJ OF ZIJ VAN RECHTSWEGE IN VERZUIM EN IS HIJ OF ZIJ ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING WETTELIJKE RENTE VERSCHULDIGD OVER HET FACTUURBEDRAG

ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1 ONDER OVERMACHT WORDT VERSTAAN ALLE VAN BUITEN KOMENDE OORZAKEN DIE REDELIJKERWIJS NIET VOORZIENBAAR WAREN ALS GEVOLG WAARVAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL NIET IN STAAT IS HAAR VERPLICHTINGEN JEGENS DE KLANT NA TE KOMEN. HIERONDER ZIJN ONDERMEER, MAAR NIET UITSLUITEND, BEGREPEN STORINGEN IN DE VERBINDINGEN MET HET INTERNET, STORINGEN IN DE TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR EN STORINGEN IN NETWERKEN

13.2 LANDBOUWMARKTPLAATS.NL HEEFT HET RECHT ZICH OP OVERMACHT TE BEROEPEN, INDIEN DE OMSTANDIGHEID DIE (VERDERE) NAKOMING VERHINDERD, INTREED NADAT LANDBOUWMARKTPLAATS.NL HAAR VERBINTENIS HAD MOETEN NAKOMEN

13.3 TIJDENS OVERMACHT WORDEN DE LEVERINGS-EN ANDERE VERPLICHTINGEN VAN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL OPGESCHORT. INDIEN DE PERIODE WAARIN DOOR OVERMACHT NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN DOOR LANDBOUWMARKTPLAATS.NL NIET MOGELIJK IS LANGER DAN TWEE (2) WEKEN, IS IEDER DER PARTIJEN BEVOEGD DE OVEREENKOMST ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST TE ONTBINDEN, ZONDER DAT VOOR DE PARTIJ RECHT OP
SCHADEVERGOEDING ONTSTAAT

ARTIKEL 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 OP ELKE OVEREENKOMST TUSSEN LANDBOUWMARKTPLAATS.NL EN DE KLANT IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING

14.2 INDIEN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIETIG OF VERNIETIGBAAR ZIJN, LAAT ZULKS DE GELDIGHEID VAN DE OVERIGE BEPALINGEN ONVERLET. IN GEVAL VAN NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN ZULLEN PARTIJEN GEBONDEN ZIJN DOOR REGELS VAN ZOVEEL MOGELIJK OVEREENKOMSTIGE STREKKING, WELKE NIET AAN NIETIGHEID BLOOTSTAAN